Den gode historie

Beretning fra møde om naturpleje, rovdyr og EU, 22. maj 2019

Beretning fra mødet v/ næstformand Søren Odgaard:
Godt 20 var mødt frem, fra Får til kanten, naturpleje. Net og Familielandbruget VEST-Jylland og partiet Venstre med kandidater til EP.
Efter kaffe og rundstykker orienterede Nina Svanborg om naturplejeforløbet i området.
Derefter livlig debat mellem deltagerne, som gladelig benyttede sig af chancen for at orientere politikerne om livet som naturplejer og de udfordringer der er i den forbindelse.
Et spændende møde med oplagte og engagerede deltagere.

Baggrund:
I samarbejde med Får til Kanten og Familielandbruget VEST-Jylland, afholdt Naturplejenet MidtVest d. 22. maj 2019 mødet “EU mideler til fuglebeskyttelse – er naturpleje spildt, når nye rovdyr som guldsjakal har frit spil?”

Mødet blev afholdt ved Stausholm, som er en strandeng med loer og diger, og som ejes af Naturstyrelsen. Stedet er et internationalt fuglebeskyttelsesområde og RAMSAR-område. Af hensyn til de loer og diger, der er på arealet, kan man ikke udsætte større græssende dyr. For at leve op til forpligtelserne for arealerne, er der derfor udsat får. Nina Svanborg er naturplejer og har Får til Kanten. I løbet af sommeren 2018 mistede hun, på trods af en ihærdig indsats for at forhindre dette, 10 får og lam ud af 19 til guldsjakalen.

———————–

Naturprisen 2018

Naturprisen, som uddeles af 15. Juni Fonden, blev i år tildelt Peter Oxholm Tillish, som gennem mange år har gjort en stor indsats for naturforholdene på Knudshoved Odde.

Naturprismodtager Peter Oxholm Tillisch med formand for 15. Juni Fonden Helene Kähler Hjenner. Foto: Steffen Brøgger-Jensen, billede fra 15. Juni Fondens hjemmesidePeter Oxholm Tillisch er godsejer på Rosenfeldt Gods, beliggende på Knudshoved. I gennem de sidste 175 år har hans familie arbejdet for naturen på Knudshoved Odde, og i 1993 indgik Peter Tillisch i et samarbejde om naturindsatsen med det daværende Storstrøms Amt (nu Vordingborg Kommune), samt Danmarks Naturfredningsforening. På et område på ca. 450 ha er der derfor blevet anlagt 52 vandhuller og småsøer, og på 75 ha er der indført skovgræsning, mens 3 ha er blevet omdannet til skovlysninger. 10 ha tidligere landbrugsjord er blevet omlagt, og i dag er der her vedvarende græs med kreaturer.

Den langvarige naturindsats har båret frugt, og især den rødlistede klokkefrø har set en stor fremgang; i 1980’erne var arten i stor tilbagegang, men består nu af ca. 600-700 ynglende par. Bestanden befinder sig desuden nu ikke kun på spidsen af Knudshoved Odde, men har spredt sig til hele området.

For sin indsats fik Peter Tillisch af 15. Juni Fonden tildelt 200.000 kr. På området på Knudshoved, som er et beskyttet Natura 2000-område, er der desuden igangsat flere projekter, blandt andet et EU LIFE-projekt, hvor yderligere 270 ha landbrugsjord vil blive inddraget og omlagt til naturområde.

———————–

Den Danske Naturfond støtter lokale projekter med 10 mio. kr.

De 15 projekter, der nu er kommet gennem nåleøjet, er udvalgt blandt 72 ansøgere og har været gennem 2 ansøgningsrunder.

Det skriver Den Danske Naturfond i en pressemeddelelse.

Formålet med Naturfondens støtte til disse projekter er at engagere lokale kræfter i at forbedre forholdene for dyr og planter.

“De mange ansøgninger, vi har modtaget i denne omgang, viser med al tydelighed, at der fortsat er meget stor interesse for at gøre en ekstra indsats for naturen rundt omkring i landet. De 15 projekter er alle rigtige gode eksempler på det”,siger formand for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen.

Naturprojekterne er fordelt over det meste af Danmark og dækker meget forskellig natur. Naturfonden håber, at de vil tjene som eksempel og inspiration for andre.

“Vi glæder os rigtig meget til at følge projekterne og se, hvordan de på hver sin måde udvikler sig til gavn og glæde for dyr, planter og de, som holder af at færdes i områderne”, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

På kortet hos Den Danske Naturfond kan man klikke sig ind på det enkelte projekt. Her kan man læse projektbeskrivelsen og se kontaktperson, støttebeløb og billeder fra projektområdet.

I enkelte projekter er den økonomiske ramme endnu ikke fastlagt og et støttebeløb fremgår derfor ikke på projektsiden.

Desuden er 2 af de 15 projekter ikke klar til offentliggørelse og er dermed ikke markeret på kortet eller på hjemmesiden.

———————–

Lemvig Marked & Dyrskue 2018

Lemvig Dyrskue 2018

I weekenden deltog Naturplejenet med en stand på Lemvig Marked & Dyrskue. Formand Frede Stefansen havde lavet en flot stand og var der lørdag. Søndag var Ida Hesel og Søren Odgaard på standen. Der var snak med folk, der kom forbi om natur og naturpleje i Danmark, og Vesterhavsoksen havde været så flinke igen at sponsorere spegepølser til lodtrækning ved deltagelse i vores spørgeundersøgelse http://www.vesterhavsoksen.dk/

Der var 36 der deltog i spørgeundersøgelsen. Overvejende mener folk, at Danmark skal have mere natur, og at den ikke bare skal passe sig selv. De allerfleste mener den skal plejes med afgræsning, og at landmænd skal være med til at pleje naturen med dyr. 2/3 mener at en nationalpark er en god idé for naturen. Vi takker for deltagelsen, og håber spegepølserne faldt i god jord.

———————–

Naturprisen 2017

Foto: Fotograf Torben Worsøe, Landbrugsmedierne
Naturprismodtager Jytte Schaldemose og Helene Kähler Hjenner, formand for 15. Juni Fonden

Erik og Jytte ”nøjes” imidlertid ikke med at med at stå for helårsgræsning i Brende Ådal. De er også meget aktive i Fynsk Kødkvæg og Fynsk Naturkød, ligesom de deltager aktivt i formidling af projekter m.v. Dette afspejler ikke mindst tanken om at sikre afsætning af kødet fra de græssende dyr til rimelige priser. Jersore Galloway er også på den måde pionerer i den vanskelige branche, som naturpleje som driftsgren er.

Men projektet i Brende Ådal kunne ikke realiseres uden godt samarbejde. I fase 1 på ca. 130 hektar gennemfører Erik og Jytte således i et vellykket samarbejde med 10 lodsejere i ådalen et fornemt arbejde, der allerede nu og ikke mindst på lang sigt vil sikre vigtige naturværdier. I samarbejdet medvirker også landbrugskonsulenter fra Centrovice og Patriotisk Selskab, to kommuner og Naturstyrelsen.

Samarbejdet kom for alvor i gang i 2014, hvor man med god assistance fra landbrugets konsulenter og positiv medvirken fra områdets lodsejere blandt andet fik aftalt en fordelingsnøgle for forpagtningsafgift. I 2015 gennemførtes markvandringer, der blev der etableret hegn og indgået en samlet forvaltningsaftale på tværs af ejendomsskel.

Enhøj Mariager Fjord

15. Juni Fondens pris på 75.000 kr. går til Poul Martin Petersen, Hem i Mariagerfjord Kommune. Poul Martin ejer et af tre steder i Danmark, hvor man med sikkerhed ved, at den uhyre sjældne orkidé hvid sækspore vokser. Planten står på den danske rødliste som akut truet. Den vokser under de rette forhold på heder, overdrev enge og skrænter. Plantens overlevelse afhænger optimal ekstensiv græsning.

Poul Martin Petersen får naturprisen, fordi han i høj grad har medvirket til netop at sikre de rette forhold for hvid sækspore. Under kyndig vejledning fra og i tæt samarbejde med biologer i Mariagerfjord Kommune sikres nu helårsgræsning med heste, der ikke tilskudsfodres. I blomstringssæsonen hegnes området med den mest sårbare flora fra, så hvid sækspore sammen med blandt andet guldblomme, plettet kongepen og skov-gøgelilje får lov at blomstre. Naturplejen omfatter også behovsbestemt rydning af opvækst, ligesom eventuelt overskud af vissent græs afbrændes.

Det har vejet tungt, at Poul Martin Petersen frivilligt har taget vigtige arealer ud af omdrift og udlagt disse til natur. Han har således uden kompensation udtaget ca. 9 hektar af sin ejendom til natur, arealer som tidligere lå som ager eller juletræsplantage. Det er en fantastisk flot og uegennyttig ekstra indsats for Danmarks truede natur.

Poul Martin medvirker også i formidlingen af området. Det sker i tæt samarbejde med Mariagerfjord Kommune, der anser Poul Martin som en ambassadør for frodigt samarbejde mellem lodsejere og myndigheder. Det sker også i samarbejde med SEGES, hvor Poul Martins arealer er med i publikationen ”Landbruget og biodiversiteten – fem landbrug med fokus på fem forskellige arter”.

Poul Martin Petersens flotte indsats og vilje til samarbejde tjener som eksempel til efterfølgelse.

———————–

Naturprisen 2016

God natur skaber vi sammen

Naturplejeforeningen var til prisoverrækkelsen repræsenteret af Henning Villadsen, Henrik Holm, Kristian Brogaard og Preben Nielsen (billede).

I dag er omkring 25 lodsejere organiseret i Naturplejeforeningen, der manuelt har ryddet pilekrat og tagrør og igangsat græsning, så der i dag kan gå ca. 30 Galloway-dyr i kæret. Områdets naturkvalitet er høj og fortsat stigende, ligesom der løbende arbejdes for mindre udvidelser af naturområdet.

Arbejdet med naturplejen støttes i dag også af foreningen ”Kærets Venner”, der for at deltage i opsynet med dyrene får forkøbsret til kød fra kvæget foruden den medfølgende motion og naturoplevelserne.

Projektet er således godt forankret i lokalområdet, og blandt andet kan kød fra dyrene nydes på Tambohus Kro, der ligger som nabo til det værdifulde naturområde.

Netop forankringen var en afgørende faktor i tildelingen af prisen. 15. Juni Fonden lagde i beslutningen vægt på det forbilledlige samarbejde mellem Hellerød Kær Naturplejeforening, Danmarks Naturfredningsforening og Struer Kommune. Et samarbejde, der kører under mottoet ”God natur skaber vi sammen”.

Hellerød Kær Naturplejeforening

Hellerød Kær 1990´erne

Hellerød Kær i dag

Majgøgeurt i Hellerød Kær

———————–

Ausumgård Forårsmesse 2015

Udvalget arbejdede på højtryk med at lave materiale til forårsmessen på Ausumgård, hvor vi stod ved siden af Vesterhavsoksen og fortalte om foreningen, og hvad vi arbejder med.

Vi har fået lavet postkort, sponsoret af Struer Kommune, som vi håber lige så stille siver rundt, for det at vigtigt at skabe kontakt mellem interesserede, så der kan komme godt gang i erfaringsudvekslingerne.

———————–

Lemvig marked og dyrskue 2015

Vi deltog på Lemvig marked og dyrskue og var så heldige at Stadil smede og maskinstation  stillede en kvægtransport til rådighed.

Vi fik luftet vores nye T-shirts som Lemvigegnens Landboforening har sponsoreret.

Vejret var godt og vi havde mange gode og interessante samtaler. Tak for besøget.

Vi har fundet vinderne fra vores tegne/male konkurrence. Der var stor aktivitet ved vores stand. Mens de voksne fik en god snak om naturpleje, kunne børnene male en af vores tegninger med de dyr, der er med til at pleje vores natur. Det blev til rigtig mange, og vi har haft svært ved at vælge, hvem der skulle vinde. Vi har lagt vægt på kreativitet. Så vinderne er blevet Oskar på 8 år om lørdagen og Karoline på 12 om søndagen. De vinder en naturplejenet Midt-Vest T-shirt.

Foto tegnekonkurence dag 2 Foto tegnekonkurence dag 1DSC03374

———————–